Progrmaimi i Aplikuar(3 vjeçar)

VITI PARË

SEMESTRI 1

SEMESTRI 2

 • Konceptet themelore të teorisë së probabilitetit dhe bazat e statistikës
 • Bazat e programimit
 • Hyrje në Teknologjitë e Internetit
 • Bazat e Web Dizajnit
 • Lëndë zgjedhore
 • Aftësi analitike dhe aftësi tjera për të zgjedhur problemet
 • Programim i Orientuar në Objekte
 • Algoritmet dhe strukturat e të dhënave
 • Mësim praktik
 • Lëndë zgjedhore

VITI DYTË

SEMESTRI 3

SEMESTRI 4

 • Programim i ndërfaqeve të personalizuara
 • Web programim
 • Sistemet Operative
 • Arkitektura dhe organizimi i kompjuterëve
 • Lëndë zgjedhore
 • Inxhinieria Softuerike
 • Programim në bazën e të dhënave
 • Mësim praktik
 • Dizajnim i qarqeve logjike
 • Lëndë zgjedhore

VITI TRETË

SEMESTRI 5

SEMESTRI 6

 • Programim i pajisjeve mobile
 • Web programimi i avancuar
 • Programimi i lojërave
 • Programim Vizual
 • Lëndë zgjedhore
 • Programim në shkencën kompjuterike
 • Programimi i tregtisë elektronike dhe mobile
 • Teza e diplomës
 • Mësim praktik
 • Lëndë zgjedhore

Lëndët zgjedhore të programit studimor

 • Gjuhë angleze 1
 • Gjuhë maqedone 1
 • Gjuhë shqipe 1
 • Gjuhë angleze 2
 • Gjuhë maqedone 2
 • Gjuhë shqipe 2
 • Globalizimi dhe komunikimi ndërkulturor
 • Informatika
 • Etika
 • Komunikimi në administratën publike