Progrmaimi i Aplikuar(3 vjecar)

Fakulteti: Shkencat e Informatikës

Drejtimi: Progrmaimi i Aplikuar(3 vjecar)

Cikli i studimeve: Cikli i parë

Kredi ECTS: 180

programim i aplikuar