Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Studime Europiane dhe mardhënie ndërkombëtare
Cikli i studimeve: Cikli i dytë
Kredi ECTS: 120

s europiane dhe mardhenie