Studime Politike dhe Marredhënie Ndërkombëtare

VITI PARË

SEMESTRI 1

SEMESTRI 2

Hyrje në teoritë politike

Historia politike e Ballkanit

Hyrje në marrëdhëniet ndërkombëtare

Gjuha angleze 1

*Lënde zgjedhore

Excel i avancuar

Historia e qytetërimeve

Politika globale

Metodologjia e kërkimit në shkencat sociale

Historia e Bashkimit Evropian

Gjuha angleze 2

*Lëndë Zgedhore

Shkrim akademik

Sistemi politik dhe ekonomia e shteteve euroaziatike

VITI DYTË

SEMESTRI 3

SEMESTRI 4

Zgjidhja e konflikteve ndërkombëtare

Evropa gjatë shekullit të njëzetë

Historia e mendimit politik

Studimet evropiane

*Lëndë zgjedhore (zgjidh një lëndë nga ato të propozuara)

Analiza e politikës së jashtme

Demokracia joliberale euroaziatike

Ideologjitë Politike

Gjeopolitika Botërore

Historia e mendimit politik

Identitetet kulturore ballkanike

*Lëndë zgjedhore (zgjidh një lëndë nga ato të propozuara)

Mbrojtja evropiane e të drejtave të njeriut

Partitë politike dhe grupet e interesit

VITI I TRETË

SEMESTRI 5

SEMESTRI 6

Histori politike e Lindjes së Afërt

Filozofia politike

Sistemet politike të vendeve të Ballkanit

*Lëndë me zgjedhje (zgjidhni dy lëndë nga ato të propozuara)

Politika e jashtme e Turqisë pas Luftës së Ftohtë

Teoritë e demokracisë

Historia e diplomacisë në shekullin e 20-të

Industrializimi, modernizimi dhe globalizimi

Sistemi politik i SHBA-ve dhe vendeve evropiane

Teoritë e marrëdhënieve ndërkombëtare

Mendimi politik dhe shoqëror shqiptar

*Lëndë me zgjedhje (zgjidhni dy lëndë nga ato të propozuara)

Modernizimi i Perandorisë Osmane dhe Ballkanit

Ekonomia ndërkombëtare dhe politika e tranzicionit multikulturalizmi evropian

Sociolinguistikë

VITI I KATËRT

SEMESTRI 7

SEMESTRI 8

Organizatat ndërkombëtare (OKB, NATO dhe Euroazi)

Teoritë politike bashkëkohore

Negocimi diplomatik

*Lëndë me zgjedhje (zgjidhni dy lëndë nga ato të propozuara)

Terrorizmi dhe Siguria Globale

Historia e diplomacisë

Polemikat në debatin publik

Sociologjia politike dhe lëvizjet shoqërore

Sistemet politike krahasuese

Historia e diplomacisë evropiane midis shekujve 17 dhe 21

Tema e diplomimit

*Lëndë zgjedhore (zgjidh një lëndë nga ato të propozuara)

Etnia, nacionalizmi dhe shteti modern

Roli i shoqërisë civile në procesin e demokratizimit në vendet në tranzicion