Shqetësimin në vendin e punës mund ta paraqitni në numrin e telefonit  02/3161 004
elektronike contact@unt.edu.mk