Изработка на наставни програми

Изработка на наставни програми 

Изработката на ефективна наставна програма е тековен и цикличен процес. Она што овој процес го прави помоќен е: 

евалуацијата на постоечката програма  

изработката на изменетата/новата програма;  

спроведувањето на нова програма;  

евалуацијата на ревидираната програма. 

На многу универзитети, процесот на изработка на наставната програма се спроведува на плански и систематски начин. Изработката на студиската програма не треба да се гледа како кулминација на процесот на развој на наставната програма, туку како суштински чекор и тековен процес за развој на наставната програма. 

Затоа, преку Канцеларијата за развој на квалитетот, Канцеларијата за академски развој ги поддржува реформите на Универзитетот и придонесува за градење на капацитетите на УМТ со цел да се постигнат принципите на Болоњската декларација и европските трендови во високото образование. Канцеларијата за академски развој спроведува наставна програма и квалитетна обука со цел да се развијат механизми за внатрешна евалуација врз основа на Болоњската декларација 

Подготовка на извештај за самоевалуација 

Канцеларијата за академски развој има единствена форма на извештај за самоевалуација за сите академски единици на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје. Овој модел на Извештај за самоевалуација е стандарден модел составен од Институтот за акредитација на Република Северна Македонија. 

Извештајот за самоевалуација е изготвен според контролната листа на Институтот за акредитација на Република Северна Македонија