КОНКУРС

за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје за учебната 2021/2022 година

By