Антикорупциска програма


Со Одлука на Сенатот на Универзитетот бр. 02-41/1 од 18.01.2022 година, вонр. проф. д-р Дренуша Камбери е избрана за овластено лице за прием на пријави од  корупција.е-маил: drenusha.kamberi@unt.edu.mk тел: 071-305-851