Прехранбена Tехнологија

ПРВА ГОДИНА  

Семестар 1

Семестар 2

Трендови во прехранбено процесно инженерство  

Ензими во процесната индустрија  

Развој на нови производи процеси и методи  

Изборен наставен предмет  

Методи во научноистражувачката работа  

Изборен наставен предмет  

Изборен наставен предмет  

Магистерски труд  

Изборни работи

Адтиви во храната  

Биохемија и метаболизам на храна  

Физичко-хемиски промени при преработката на храната  

Статистика  

Амбалажни материјали и системи за пакување  

Управување со квалитет  

Физичко-хемиски промени при преработката на храната  

Сензорска анализа  

Биолошки активни компоненти во храната  

Генетски инженеринг и биотехнологија  

Антиоксиданси во храната и слободни радикали