Сообраќајно и транспортно инженерство (2 години)

ПРВА ГОДИНА

Семестар 1

Семестар 2

Проектирање на управувач Системи 

Управување во реално време 

Програмабилни логички контролери 

Операциони истражувања 

Применета економија 

Роботика 

Процесирање дигитални сигнали 

Вештачка интелигенција 

Финансии за инженери 

Претприемништво 

ВТОРА ГОДИНА

Семестар 3

Семестар 4

Автономни системи за водење возила 

Интелигентно управување 

Сензори и актуатори 

Проектен менаџмент 

Автоматизација на процесот на мерење и обработка 

Човек-машина интерфејси 

Автоматизација на моторни возила 

Индустриски IoT уреди 

Управување со обновливи извори на енергија 

Магистерска теза

Изборни работи

Операциони истражувања 

Применета економија 

Финансии за инженери 

Претприемништво 

Проектен менаџмент 

Автоматизација на процесот на мерење и обработка 

Индустриски IoT уреди 

Управување со обновливи извори на енергија