Сообраќајно и транспортно инженерство (1 година)

ПРВА ГОДИНА 

Семестар 1

Семестар 2

Мобилна роботика 

Интелигентно управување 

Сензори и актуатори 

Проектен менаџмент 

Управување со обновливи извори на енергија 

Човек-машина интерфејси 

Автоматизација на моторни возила 

Претприемништво 

Финансии за инженери 

Индустриски IoT уреди 

Изборни работи

Финансии за инженери 

Претприемништво 

Проектен менаџмент 

Управување на обновливи извори на енергија 

Индустриски IoT уреди