Додипломски студии
Студиска програма Европски студии
Циклус Додипломски
Опис на студиска програма  

Оваа програма нуди богата наставна програма и интердисиплинарен пристап на изучување на правото, историјата, економијата и политиките на Европската Унија, со посебен осврт во европеизацијата на Југоисточна Европа. Програмата е дизајнирана за студентите кои сакаат да ги продолжат нивните последипломски студии и/или професионална кариера. По успешното завршување на додипломските студии студентите со добиените знаења и вештини ќе бидат подготвени за работа во институциите и агенциите на Европската Унија, меѓународните и регионалните организации, државните институции на централно и локално ниво: министерствата за надворешни работи, министерствата за европски прашања, министерствата за економија и општествен развој, министерствата за правда, како и во единиците за локална самоуправа

 

ECTS кредити 180
Добиена титула по дипломирањето

 

 

Правник од областа на европски студии

Листа на предмети  

Семестар 1:

Вовед во право;

Вовед во политички науки; Историјата на Европската Унија;

Изборен предмет 1*;

Изборен предмет 2*

 

 

Семестар  2:

Вовед во меѓународни односи;

Европеизација на Југоисточна Европа;

Економија на европска интеграција;

Изборен предмет 1*;

Изборен предмет 2*

 

 

Семестар  3:

Вовед во право на ЕУ;

Политичка економија на ЕУ;

Изборен предмет 1*;

Изборен предмет 2*;

Изборен предмет 3*

 

 

Семестар  4:

Концептот и идејата за Европа;

Креирање на политики во ЕУ;

Изборен предмет 1*;

Изборен предмет 2*;

Изборен предмет 3*

 

 

Семестар  5:

Вовед во меѓународно право;

Пишување на семинар;

Изборен предмет 2*;

Изборен предмет 3*

 

 

Семестар  6:

Надворешна акција на ЕУ;

Изборен предмет 4*;

Изборен предмет 5*;

Изборен предмет 6*

 


Последипломски студии

Студиска програма Европски студии и меѓународни односи
Циклус Последипломски
Опис на студиска програма  

Оваа студиска програма е дизајнирана на студентите да им овозможи зајакнување на нивните знаења од областа на европските студии и меѓународните односи. Целта на програмата е студентите да бидат подготвени да покажат длабоки знаења во однос на процесите на европската интеграција, градењето на супранационален идентитет, геополитичкото проширување на ЕУ-ја, причините и последиците од глобализација над националното креирање на политики и одлучување, улогата на недржавните актери во меѓународните односи, меѓународната безбедност, појавувањето на нови економски и политички сили во меѓународниот систем

 

ECTS кредити 120
Добиена титула по дипломирањето

 

 

Магистер по правни науки од областа на Европски студии и меѓународни односи

Листа на предмети  

Семестар  1:

Концептот и идејата на Европа;

Меѓународни односи и организации;

Институции на ЕУ;

Изборен предмет 1*;

Изборен предмет 2*

 

 

Семестар 2:

Глобализација;

Меѓународно право за правата на човекот;

Концептот за европеизација;

Изборен предмет 1*;

Изборен предмет 2*

 

 

Семестар  3:

Етика и деонтологија;

Историја на цивилизациите;

Методологија на правно-политички истражувања;

Изборен предмет 1*;

Изборен предмет 2*

 

 

Семестар  4:

Политика на животна средина;

Национализам;

Магистерска работа;

Изборен предмет 1*;

Изборен предмет 2*

 

shutterstock_87113380-0-0

СОЦИЈАЛНИ НАУКИ = ЗНАЕЊЕ, КАРИЕРА, ПОДОБРО ОПШТЕСТВО!