Хемиски Инженеринг

ПРВА ГОДИНА

Семестар 1

Семестар 2

Конструкциски материјали и заштита  

Методологија на научноистражувачката работа  

Каталитичко и формулационо инженерство  

Македонски јазик 

Изборен наставен предмет  

Спектроскопски и хроматографски методи  

Хемиско реакционо инженерство 

Изборен наставен предмет  

Изборен наставен предмет  

Магистерски труд  

Изборни работи

Карактеризација и идентификација на производите  

Проектирање на процесот  

Примена на ласерите 

Примена на полимерните материјали  

Процесна опрема 

Основни процеси и операции во инженерство на животната средина  

Применета статистика  

Одбрани поглавја од нафта и нафтени деривати 3  

Механичко процесно инженерство 

Електрохемиско инженерство