Право на учество на конкурсот имаат само редовни студенти на Универзитетот Мајка Тереза – Факултет за технички науки од Скопје, кои за прв пат запишале II-ра и III-та студиска година во академската 2022/2023 година, на некоја од следните насоки:

– Електроенергетски системи,

– Индустриски менаџмент,

– Мехатроника,

– Машинско инжинерство и менаџмент

By