Денеска во библиотеката на УМТ, беа врачени дел од книгите на авторот проф. д-р Џемалудин Идризи, универзитетски професор во пензија. Идризи рече дека негова желба е и студентите на УМТ да имаат пристап до неговите книги.

Раководителот на библиотеката на УМТ, проф. д-р Мустафа Ибрахими во име на вработените и студентите на УМТ, изрази благодарност до авторот проф. д-р. Џемалудин Идризи за подарените книги во библиотеката на УМТ, со наслови:

1. Микротопонимија на Скопска Каршијака (2003) – 3 примероци

2. Микротопонимија на Скопски Дервен (2019) – 4 примероци

3. Резиме на студии од областа на албанологијата (2020) – 5 примероци

4. Албански народни приказни на Скопска Каршијака (2020) – 5 примероци

Овие дела го збогатуваат библиотечниот фонд и помагаат во развојот на образовниот и истражувачки процес на студентите и академскиот кадар во рамките на УМТ.

By