Прехранбена Tехнологија

ПРВА ГОДИНА

Семестар 1

Семестар 2

Математика I 

Општа и неорганска хемија (1 и 2) 

Физика 

Англиски јазик I 

Mакедонсики јазик 

Математика II 

Основи на технолошко инженерство 

Органска хемија 

Англиски јазик II 

Изборен наставен предмет 

ВТОРА ГОДИНА

Семестар 3

Семестар 4

Физичка хемија 

Аналитичка хемија 

Основи на прехрамбено инженерство 

Основи на биологија 

Изборен наставен предмет 

Основи на менаџмент 

Методи на испитување на органски соединенија 

Технолошки операции 1 

Жито и преработка на житни култури 

Заштита на животна средина и еколошка биотехнологија 

Изборен наставен предмет 

ТРЕТА ГОДИНА

Семестар 5

Семестар 6

Биохемија 1 

Микробиологија 

Хемија на храната 

Технолошки операции 2 

Изборен наставен предмет 

Микробиологија на храна и санитација 

Индустриски менаџмент 

Биохемија 2 

Храна и исхрана 

ЧЕТВРТА ГОДИНА

Семестар 7

Семестар 8

Контрола на квалитет на прехранбени производи 

Технологија на пакување 

Процеси на конзервирање на хранатa 

Изборен наставен предмет 

Изборен наставен предмет 

Технологија на масти и масла 

Изборен наставен предмет 

Изборен наставен предмет 

Изборен наставен предмет 

Изборен наставен предмет 

Дипломска работа 

Изборни работи

Македонски јазик 

Спорт и спортски активности 1 

Албански јазик 

Глобализација и интеркултурна комуникација 

Комуникација со јавна администрација 

Заштита при работа 

Деловна етика 

Информатика и интернет технологии 

Спорт и спортски активности 1 

Развој на производ 

Биолошки основи на суровините 

Основи на молекуларна биологија 

Основи на хемиско реакционо инженерство 

Вовед во програмирање 

Зачински и лековити растенија 

Основи на генетика 

Фитохемикалии за заштита на здравјето 

HACCP и HALLAL 

Технологија на фармацевтски и козметички производи 

Генетски модифицирани суровини 

Биотехнолошко производство 

Технологија на рибни и морски производи 

Технологија на млеко и млечни производи 

Моделирање и оптимизација на процеси 

Дизајнирање на хемиска процесна опрема 

Индустриска микробиологија на прехранбени производи 

Почисто производство 

Технологија на алкохолни и безалкохолни пијалоци 

Технологија на овошје и зеленчук 

Мерење и автоматска регулација во процесна индустрија 

Генетски инженеринг 

Технологија на месо и месни производи 

Технологија на кондиторски производи 

Технологија на вино и пиво 

Законски прописи за квалитет и безбедност на храна