Формулари и упатства за проекти

· Правилник за реализација на проекти финансирани од меѓународни програми, домашни и/или странски институции, влади или фондови на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје.

· Барање за писмо за поддршка за проектна апликација

· Барање за отворање сметка и регистрација на проект

· Барање за вклученост на надворешни учесници

· Барање за трансфер на средства на партнери

· Барање за предфинансирање/кофинансирање* средства од сметките на Универзитетот

· Барање за набавка на стоки/услуги

· Барање за спроведување на решението за јавна набавка

· Барање за исплата на надомест

· Барање за донесување на Одлука за службено патување

· Барање за плаќање на патни и дневни трошоци и сместување

· Барање за плаќање на индиректни/други трошоци