Почитувани студенти, анкетата е анонимна.
Во рамки на вреднување на online наставата на факултетите на Универзитетот „Мајка Тереза“ – Скопје, со помош на овој прашалник може да го оцените своето задоволство од квалитетот на наставата на Вашите наставници и асистенти за секој предмет од семестарот. Исто така треба да дадете Вашето мислење за online полагање на колоквиумите.
Вашите искрени одговори може да укажат на недостатоците и тешкотиите во наставата и да придонесат за подобрување на нејзиниот квалитет. Ако некоја оцена не можете да ја дадете или не е применлива за одреден наставник изберете го одговорот „не можам да проценам“. Ве молиме, сите оцени да ги дадете со чекирање на полето на избраниот одговор.

Кликни тука за пополнување на анкетата!

By