Во рамките на ERASMUS iDADOHS се оддржа работилница во просториите на Универзитетот во Марибор, Факултетот за организациони науки, во Крањ, Словенија. Работилницата се однесува на дигитализација на образованието и осмислување отворени образовни ресурси во рамките на сесијата LTT (Learning Teaching and Training) насловена како Упатство за дигитална содржина и дигитализација на образовната содржина. 

Дополнително на имплементацијата на проектот Упатство за дигитална содржина и дигитализација, работилницата се одржа на 5-7 септември 2022 година (понеделник – среда) на Универзитетот во Марибор, Факултетот за организациони науки, во соработка со средното техничко училиште КРАЊ. Учесниците од 10 партнерски институции беа претставени и обучени за користење на алатки за дигитализација имплементирани од институциите домаќини. За време на работилницата беше презентиран првиот исход од учењето од проф. д-р Беким Фетаџи, координатор на проектот. Одржете и организациски состанок во врска со следните чекори од проектот.  

By