Економски инженеринг и менаџмент

ПРВА ГОДИНА

Семестар 1

Семестар 2

Истражувачки методи 

Инжинерска економика 

Бизнис информациски системи 

Менаџмент на процесите 

Изборен наставен предмет 

Планирање на производството 

Изборен наставен предмет 

Изборен наставен предмет 

Изработка на магистерски труд 

Изборни работи

Производствени процеси и технологии 

Развој на производи 

Организација на административните процеси 

Трошковно сметководство 

Индустриска статистика 

Внатрешен транспорт 

Операциони истражувања 

Проучување на факторите на работната средина и заштита при работа 

Теорија на одлучување 

Деловна етика