Машинско инженерство и менаџмент

ПРВА ГОДИНА

Семестар 1

Семестар 2

Математика 1 

Инженерска графика 

Статика и јакост на материјали 

Физика 

Изборен наставен предмет  

Математика 2 

Основи на електротехника 

Кинематика и динамика 

Инженерски материјали 

Изборен наставен предмет 

ВТОРА ГОДИНА

Семестар 3

Семестар 4

Математика 3 

Машински елементи 

Одржлив развој во техниката 

CAD техники 

Изборен наставен предмет 

Средства за транспорт 

Основи на конструирање 

Механика на флуиди и компоненти 

Термодинамика 

Системи на автоматско управување 

ТРЕТА ГОДИНА

Семестар 5

Семестар 6

Принцип и процес на дизајнирање 

Визуелизација при дизајнирање во инженерството 

Градба на производите 

Ергономија на производи 

Изборен наставен предмет 

Производни технологии 

Човечки фактори во безбедноста 

Прототипирање 

Дизајн на производство и составување 

Изборен наставен предмет 

ЧЕТВРТА ГОДИНА

Семестар 7

Семестар 8

Еко-дизајн 

Менаџмент на квалитетот 

Технички барања и тестирање на производите 

Изборен наставен предмет 

Пракса 

Метрологија и мерни системи 

Менаџмент на технолошкиот развој и иновации 

Менаџмент на животниот циклус на производите 

Проект 

Дипломска

Изборни работи

Англиски јазик 

Информатика 

Вовед во програмирање 

Matlab практикум 

Хемија на материјалите 

Електрични машини и трансформатори 

Животен циклус на материјалите 

Зелени, безбедни и инклузивни возила 

Виртуелни модели и постапки 

Одржливост во сообраќајот 

Принципи на маркетинг 

Сметководство за одржлив бизнис 

Пракса 

Проект