Настава по информатика

ПРВА ГОДИНА

СЕМЕСТАР 1

СЕМЕСТАР 2

 • Современи трендови во наставата по математика/информатика
 • Дизајн на бази на податоци
 • Дизајнирање програмски јазици
 • Изборен предмет
 • Анализа на статистички податоци
 • Магистерски труд

Изборни наставни предмети на студиската програма

 • Едукативен софтвер за математика / компјутери
 • Примена на напредни информатички и комуникациски технологии во образованието
 • Интелигентни системи за учење
 • Компаративно образование и компаративни образовни системи за математика/информатика
 • Мултимедијална технологија

УНИВЕРЗИТЕТ изборни предмети од студиската програма

 • Криминална психологија
 • Граѓанското општество
 • Право на интелектуална сопственост
 • Етика и комуникација во бизнисот
 • Управување со човечките ресурси
 • Политичка социологија
 • Компјутерска архитектура
 • Западната цивилизација
 • Стратешки менаџмент
 • Турската цивилизација