Применето програмирање (3 години)

ПРВА ГОДИНА

СЕМЕСТАР 1

СЕМЕСТАР 2

 • Основни концепти на теоријата на веројатност и основи на статистиката
 • Основи на програмирање
 • Вовед во интернет технологии
 • Основи на веб дизајн
 • Изборен предмет
 • Аналитички и други вештини за решавање проблеми
 • Објектно ориентирано програмирање
 • Алгоритми и структури на податоци
 • Практично учење
 • Изборен предмет

ВТОРА ГОДИНА

СЕМЕСТАР 3

СЕМЕСТАР 4

 • Програмирање на сопствени интерфејси
 • Веб програмирање
 • оперативни системи
 • Архитектура и организација на компјутери
 • Изборен предмет
 • Софтверско инженерство
 • Програмирање на бази на податоци
 • Практично учење
 • Дизајн на логички кола
 • Изборен предмет

ТРЕТА ГОДИНА

СЕМЕСТАР 5

СЕМЕСТАР 6

 • Програмирање на мобилни уреди
 • Напредно веб програмирање
 • Програмирање на игри
 • Визуелно програмирање
 • Изборен предмет
 • Програмирање во компјутерски науки
 • Електронска трговија и мобилно програмирање
 • Дипломска работа
 • Практично учење
 • Изборен предмет

Изборни наставни предмети на студиската програма

 • Англиски јазик 1
 • Македонски јазик 1
 • Албански јазик 1
 • Англиски јазик 2
 • Македонски јазик 2
 • Албански јазик 2
 • Глобализацијата и интеркултурната комуникација
 • Информатика
 • Етика
 • Комуникација во јавната администрација