Факултет за хуманистички науки

Додипломски студии
  1. Англиски јазик и книжевност
  2. Германски јазик и книжевност
  3. Преведување: Албански – македонски – англиски
  4. Преведување од албански – македонски на германски и обратно