Поранешниот гувернер на Народната банка на РСМ, Проф. Д-р Љубе Трпески оддржа предавање пред студентите од студиската програма Применета економија и претрпиемништво, во Факултетот за технички науки, УМТ.

Тема на предавањето беше: “Монетарно-кредитниот и банкарски систем на РСМ – каде бевме и каде сме сега?“.

Присутни на предавањето, освен студентите и професорите од областа на економијата, беа и професорот по предметот Банкарство, Проф. Зана Беќири Љума, како и деканот на ФТН, Проф. Агим Мамути.

На крај од предавањето, Проф. Трпески на присутните им поделеи по една книга објавено од него со наслов: Монетарна економија.

thumbnail_FSHN 1

By