Скопје, март 2023 Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје го посетија двајца бугарски професори, проф.д-р Галија Маринова од Техничкиот универзитет во Софија и проф.д-р Васил Гулиашки од Институтот за информатички технологии и комуникации при Академијата на науките на Бугарија.

Гостите ги пречека деканот на Факултетот за технички науки проф. д-р Неритан Туркеши и професорките Букурие Имери Јусуфи и Едона Винца, при што беше направена презентација во рамките на активностите кои се одвиваат во мрежата на CEEPUS со име Моделирање, симулација и компјутерско пројектирање во инженерството и менаџментот (Modelling, Simulation and Computer-aided Design in Engineering and Management).

Проф. д-р Галија Маринова ја претстави мрежата давајќи општ преглед на досегашните активности, за да продолжи со презентација на академските и истражувачките активности на Факултетот за телекомуникации при Техничкиот универзитет во Софија. Посебен акцент беше ставен на меѓународниот елемент на наставно-научната дејност, истакнувајќи ги можностите за соработка со универзитетите од регионот, како што е нашиот Универзитет.

Проф. д-р Васил Гулијашки го презентираше Институтот за информатички и комуникациски технологии при Академијата на науките, при што посебно внимание посвети на интернационализацијата и активностите што ги презема оваа институција за меѓународна соработка со слични институции во регионот и пошироко.

На оваа средба, студентите и академскиот кадар се согласија дека треба да се продлабочи соработката во рамките на оваа мрежа, која нуди можности за размена на искуства и студиски посети, како што се размена на студенти или летни школи во рамките на мрежата.

By