Ректорот на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје проф. д-р. Изет Зеќири денеска учествуваше на научната дебата посветена на високото образование, организирана од Центарот за стратешки истражувања „Ксенте Богоев“ при МАНУ.

На дебатата, која беше организирана во рамките на активностите за реализација на Програмата за работа за 2024 година, во соработка со Интеруниверзитетската конференција на РСМ и Националниот совет за високо образование, ректорот Зеќири ја презентираше тезата „Сегашниот модел на финансирањето на високото образование и типологијата на показателите за финансирање“, при што нагласи дека начинот на финансирање на високото образование е главно поврзан со надлежностите на Советот за финансирање на високото образование и дека согласно Законот за високото образование, Владата на Република Северна Македонија мора да ја одобри и спроведе Уредбата за мерки и критериуми за финансирање на активностите на високообразовните институции.

Во сегашната ситуација, Министерството за образование делумно ги имплементира стандардите и критериумите одобрени во Договорот за самоуправа од 1988 година, односно ја дефинира областа на делување во високото образование, ја утврдува висината на средствата кои мора да се обезбедат од Буџетот на Република Македонија, додека самите универзитети имаат многу проблеми во распределбата на буџетските средства, што е евидентирано и во ревизорските извештаи, рече ректорот Зеќири.

Ректорот Зеќири предложи да се донесе нов модел на финансирање, за што е неопходно да се одобри стратегија за финансирање на високото образование според анализите и потребите на државата и негово финансирање во реални рамки.

„Да се одобри Уредбата за критериумите и критериумите за финансирање на дејноста на високообразовните установи, а покрај критериумите за влез да се користат и излезните критериуми за финансирање на високообразовните институции“, рече Зеќири.

Циклусот научни и стручни дебати посветени на високото образование ќе продолжи и во следните недели, додека идејата е да се започне во 2024 година на тема „како да се најде најсоодветен модел за финансирање на високото образование и научното истражување“ и треба да се помогне и на Националниот совет за високо образование и научно истражување, кои работат на изработка на четири клучни документи за високообразовните, образовните и научно-истражувачките дејности, кои треба да завршат во наредните 18 месеци.

By