Скопје, 10 март 2021 година- Во просториите на Универзитетот „Мајка Тереза” во Скопје при Факултетот за технички науки се реализирани две јавни одбрани од втор циклус на студии.

Кандидатот за магистерски студии во насоката Економски инженеринг и менаџмент, Нермине Зејнулахи успешно ја одбрани магистерскиот труд „Анализа на процесот на економските интеграции на Западниот Балкан во УЕ, со посебен акцент на заедничката земјоделска политика на ЕУ” пред комисијата во состав:

Доц. д-р. Риљинд Адеми (претседател)

Вон. проф. д-р. Зоран Трифунов (член), и

Проф. д-р. Агим Мамути (ментор)

Кандидатот за магистерски студии во насоката Економски инженеринг и менаџмент Игбале Селмани успешно ја одбрани магистерскиот труд „Влијанието на планирањето и конкурентската позиција на пазарот врз успехот и развојот на малите и средните претпријатија, со посебен акцент на РСМ” пред комисијата во состав:

Доц. д-р. Букурие Имери Јусуфи (претседател),

Доц. д-р. Бујамин Бела (член), и

Вон. проф. д-р. Неритан Туркеши (ментор).

УМТ на кандидатите м-р. Нермине Зејнулахи и м-р. Игбале Селмани им посакува успех во нивната кариера159292941_3747725212001551_3876750401551701940_o 159578007_3747725198668219_3534949730340372676_o 159434854_3747725202001552_2131880707078377707_o

 

 

By