Информатика

ПРВА ГОДИНА

СЕМЕСТАР 1

СЕМЕСТАР 2

 • Нумерички методи
 • Дизајн на бази на податоци
 • Дизајнирање програмски јазици
 • Изборен предмет
 • Методологија на научната работа
 • Развој на софтвер
 • магистерски труд
 • Изборен предмет

Изборни наставни предмети на студиската програма

 • Криминална психологија
 • Граѓанското општество
 • Право на интелектуална сопственост
 • Етика и комуникација во бизнисот
 • Управување со човечките ресурси
 • Политичка социологија
 • Компјутерска архитектура
 • Западната цивилизација
 • Стратешки менаџмент
 • Турската цивилизација