Применета економија и претприемништво

ПРВА ГОДИНА

Семестар 1

Семестар 2

Математика I 

Основи на Економија 

Вовед во Менаџмент 

Информатика 

Математика II 

Теорија на веројатност и основи на статистика 

Вовед во маркетинг 

Основи на сметководство 

Изборен наставен предмет 

ВТОРА ГОДИНА

Семестар 3

Семестар 4

Микроекономија 

Финансиско сметководство 

Основи на финансии 

Статистика 

Изборен наставен предмет 

Макроекономија 

Стратегиски менаџмент 

Менаџерско Сметководство 

Изборен наставен предмет 

Изборен наставен предмет 

ТРЕТА ГОДИНА

Семестар 5

Семестар 6

Менаџмент на човекови ресурси 

Банки 

Финансиски пазари и институции 

Изборен наставен предмет 

Изборен наставен предмет 

Јавни финансии 

Меѓународна економија 

Применета економија 

Изборен наставен предмет 

Изборен наставен предмет 

Практична настава 

ЧЕТВРТА ГОДИНА

Семестар 7

Семестар 8

Економија на инвестиции 

Е-бизнис 

Оперативен менаџмент 

Изборен наставен предмет 

Изборен наставен предмет 

Економетрија 

Финансиска анализа 

Изборен наставен предмет 

Дипломска работа 

Изборни работи

Англиски Јазик 

Напредна информатика 

Претприемништво и мал бизнис 

Основи на машинство 

Маркетинг истражување 

Претприемништво и иновации 

Монетарна економија 

Економско управување со транспортот 

Заштита при работење 

Контрола и ревизија 

Иновативен менаџмент 

Етика 

Основи на квалитетот 

Основи на обновливи извори на енергија 

Менаџмент на перформансии 

Проектен менаџмент 

Логистика 

Надворешна трговија 

Менаџирање на ризик 

Теорија на одлучување 

Европски економски интеграции 

Индустриска екологија