Сообраќајно и транспортно инженерство

ПРВА ГОДИНА 

Семестар 1

Семестар 2

Математика 1 

Апликативен софтвер 

Техничка механика 

Физика 

Странски јазик (Англиски, Италијански, Француски) 

Математика 2 

Електротехника 

Основи на програмирање и бази на податоци 

Инженерско проектирање и CAD 

Урбанизам и сообраќај 

ВТОРА ГОДИНА

Семестар 3

Семестар 4

Веројатност и статистика во сообраќајот 

Возила 

Теорија на сообраќајни токови 

Транспортна економика 

Изборен наставен предмет 

Прибирање и анализа на транспортни податоци 

Операциони истражувања 

Урбани транспортни системи 

Основи на безбедност во сообраќајот 

Изборен наставен предмет 

Практична настава 

ТРЕТА ГОДИНА 

Семестар 5

Семестар 6

Организација на патен товарен транспорт 

Основи на патно инженерство 

Организација на ЈГПП 

Изборен наставен предмет 

Изборен наставен предмет 

Техники на управување со сообраќајот 

Сообраќајно транспортни објекти 

Транспортна логистика 

Изборен наставен предмет 

Изборен наставен предмет 

Практична настава 

ЧЕТВРТА ГОДИНА 

Семестар 7

Семестар 8

Управување и контрола на сообраќајот 

Софтверски пакети во сообраќајот 

Изборен наставен предмет 

Изборен наставен предмет 

Изборен наставен предмет 

Интелегентни транспортни системи 

Сообраќајно проектирање на градска и вонградска мрежа 

Изборен наставен предмет 

Практична настава 

Дипломска работа 

Изборни работи

Сообраќајно транспортно право 

Сообраќајна психологија 

Интернет технологии 

Основи на ГИС 

Сообраќајна политика 

Транспорт и животна средина 

Меѓународен транспорт и шпедиција 

Капацитет на сообраќајна инфраструктура 

Системи за безбедност на возила 

Транспортни средства и уреди 

Одржлив развој во техниката 

Техничка експлоатација на моторни возила 

Климатски промени – влијанија и адаптација 

Планирање на сообраќајот 

Маркетинг во сообраќајот 

Возна динамика 

Современи транспортни технологии 

Вреднување на влијанијата од сообраќајот врз животната средина 

Анализа на безбедноста во сообраќајот 

Испитување на моторни возила 

Управување со проекти и инвестиции во сообраќајот 

Експертиза на сообраќајни незгоди 

Интегрален транспорт