Факултет за технички науки

Додипломски студии
 1. Царина, превоз и осигурување
 2. Применета економија и претприемништво
 3. Сообраќајно и транспортно инженерство
 4. Машинско инженерство и менаџмент
 5. Инженеринг за заштита на работната и животната средина
 6. Мехатроника
 7. Индустриски менаџмент
 8. Електрични системи
Магистерски студии
 1. Сообраќајно и транспортно инженерство (1 година)
 2. Сообраќајно и транспортно инженерство (2 години)
 3. Економски инженеринг и менаџмент
 4. Безбедност при работа
 5. Автоматски 1 година
 6. Автоматски 2 години

Cекретар на Факултетот за технички науки
Алма Мустафаи
alma.mustafai@unt.edu.mk