Факултет за технички науки

Додипломски студии

Студиска програма Електроенергетски системи
Циклус Прв циклус на четиригодишни студии
Опис на студиска програма Програмата е фокусирана за да се обезбеди современи знаења на електрична енергија, инженеринг системи и сродните области, да се разработат современи енергетски системи, да се развие способноста и како да се применуваат професионално знаење .
ECTS кредити 240 ЕКТС
Добиена титула по дипломирањето

 

Дипломиран Електроинженер

 

Листа на предмети Semester 1:

Математика 1,

Физика 1,

Основи на електротехника 1,

Програмирање и алгоритми1,

Изборен предмет

Semester 2:

Математика 2,

Физика 2,

Основи на електротехника  2 ,

Програмирање и алгоритми2 ,

Структури со програмирање,

Изборен предмет

Semester 3:

Математика 3,

Мерења во електротехника,

Надземни и кабелски водови,

Теорија на електрични кола,

Изборен предмет

Semester 4:

Електрични машини и трансформатори,

Електрични мрежи,

Компјутерски подржано проектирање на електрични инсталации, Изборен предмет1,

Изборен предмет2

Semester 5:

Високонапонски мрежи и системи,

Дистрибутивни системи,

Техника на висок напон 1,

Изборен предмет1,

Изборен предмет2

Semester 6:

Компјутерски методи за анализа на стационарни режими во ЕЕС, Техника на висок напон 2,

Пазари на електрична енергија,

Изборен предмет1,

Изборен предмет2

Semester 7:

Режими на работа на ЕЕС,

Управување и диспечинг во ЕЕС,

Изборен предмет1,

Изборен предмет2

Semester 8:

Технички системи на управување,

Дипломска работа,

Изборен предмет1,

Изборен предмет2

Додипломски студии

Студиска програма Економско инженерство
Циклус Прв
Опис на студиска програма Економското инженерство е специјализирана област која опфаќа инженерски знаења и основа на микро-економија. Нејзината главна функција е да се олесни процесот на донесување одлуки врз основа на економска споредба на различни технолошки алтернативи за инвестирање.
ECTS кредити 180
Добиена титула по дипломирањето

 

Bachelor по Економско инженерство
Листа на предмети
I ГОДИНА

ЗИМСКИ СЕМЕСТАР I

Задолжителни предмети
Математика I
Инженерска Физика
Инженерски материјали I
Инженерска хемија
Технички англиски јазик I
Изборни предмети
Информатичка технологија-напредни вештини
Економски проблеми со Excel
Полимерните материјали
I ГОДИНА

ЛЕТЕН СЕМЕСТАР II

Задолжителни предмети
Математика II
Основи на економија
Инженерски материјали II
Технички англиски јазик II
Изборни предмети
Техничко цртање и компјутерска графика
Физичка хемија
Основи на податоци-ACCESS
Предмет од општата листа на Факултетот
 

 

II ГОДИНА

ЗИМСКИ СЕМЕСТАР III

Задолжителни предмети
Техничка механика
Основи на електротекника
Информатика за економисти
Статистика
Изборни предмети
Припрема на сировини
Екониа на претпријатијето
Развој на нови производи
Предмет од општата листа на Факултетот
II ГОДИНА

ЛЕТЕН СЕМЕСТАР IV

Задолжителни предмети
Термодинамика
Машински елементи и конструкции
Заштита на животната средина
Производна технологија I
Изборни предмети
Основи на книговодство со биланс
Корозија и заштита
Деловна логистика
Предмет од општата листа на Факултетот
III ГОДИНА

ЗИМСКИ СЕМЕСТАР V

Задолжителни предмети
Енергија, извори на енергија
Производна технологија II
Менаџирање на индрустриски претпријатија
Автоматизација на производни процеси
Изборни предмети
Меѓуароден бизнис
Испитување и контрола на производи
Заштита на водите
Предмет од општата листа на Факултетот
III ГОДИНА

ЛЕТЕН СЕМЕСТАР VI

Задолжителни предмети
Менаџирање на животната средината
Маркетинг и анализа на пазарот
Стручна пракса
Дипломска работа
Изборни предмети
Менаџирањне со одпадот
Менаџирање на квалитетот на производство
Целосно менаџирање на квалитетот на производство

Додипломски студии

Студиска програма Машинско инженерство и менаџмент
Циклус Прв циклус на четиригодишни студии
Опис на студиска програма Програмата на механички инженеринг и управување претставува техничка основа за градење и производство на машини, опрема, и различни алатки и инструменти, кои се користат во сите гранки на економијата, индустријата, рударството, енергетиката, земјоделството, транспортот, итн .
ECTS кредити 240 ЕКТС
Добиена титула по дипломирањето

 

Дипломиран инженер по машинско инженерство и менаџмент

 

Листа на предмети Semester 1:

Математика 1,

Статика,

Машински материјали 1,

Изборен предмет1,

Изборен предмет2

Semester 2:

Математика 2,

Јакост на материјалите,

Машински материјали 2,

Изборен предмет1,

Изборен предмет2

Semester 3:

Линеарна  алгебра,

Kинематика и динамика,

Машински елементи,

Производни технологии,

Основи на менаџмент,

Изборен предмет

Semester 4:

Конструирање,

Термодинамика,

Механика на флуиди,

Изборен предмет1,

Изборен предмет2

Semester 5:

Системи и управување,

Конструкции и спојување,

Механички пренесувачи,

Хидраулични машини,

Изборен предмет

Semester 6:

Алати за обработка со обликување,

Нумеричко управување и CAD/CAM,

Мотори и горива,

Изборен предмет

Semester 7:

Метрологија и мерни системи,

Компјутерско поддржано инженерство,

Инженерска економија,

Изборен предмет

Semester 8:

Технолошки системи и одржување,

Менаџмент и контрола на квалитет,

Дипломска работа,

Изборен предмет1,

Изборен предмет2

 

 

Додипломски студии

Студиска програма Сообраќајно – Транспортно Инженерство
Циклус Прв
Опис на студиска програма Инфраструктурата, организацијата и управувањето на сообраќајот, односно функционалната врска  на сообраќајната инфраструктура се предуслови за економскиот развој. Современите приливии на стоки и луѓе бараат комбинација на сите гранки на транспортот.
ECTS кредити 240
Добиена титула по дипломирањето

 

Дипломиран инженер по Сообраќајно-транспортно инженерство/ патен сообраќај

 

Листа на предмети  

 

I ГОДИНА   ЗИМСКИ СЕМЕСТАР I
Задолжителни предмети
Математика 1
Нацртна геометријаи техничко цртање со CAD
Техничка механика
Физика
Основи на сообраќајното инженерство
I ГОДИНА  

 ЛЕТЕН СЕМЕСТАР II

Задолжителни предмети
Математика 2
Електротехника
Англиски јазик
Вовед во програмирање
Урбанизам и просторно планирање
Практична настава
II ГОДИНА   ЗИМСКИ СЕМЕСТАР III 
Задолжителни предмети
Веројатност и статистика во сообраќајот
Прибирање и анализа на транспортни податоци
Транспортна логистика
Изборен предмет– ФТН (од Листа 1)
Изборен предмет –ФТН (од Листа 1)
Листа 1: Изборни предмети за III семестaр
Сообраќајно транспортно право
Сообраќајна психологија
Претоварни процеси
Електроника за сообраќајни инжинери
Апликативен софтвер
II ГОДИНА   

ЛЕТЕН СЕМЕСТАР IV

Задолжителни предмети
  Безбедност на сообраќајот
 Основи на патно инженерство
Економика на сообраќајни системи
Операциони истражувања
Изборен предмет–ФТН(од Листа2)
Практична настава
Листа 2: Изборни предмети за IV семестaр
Стандарди за идентификација на стоката во транспорт
Модели на однесување на учесниците во сообраќајот
Евроинтеграции во сообраќајот
Основи нагеодезија
III ГОДИНА   ЗИМСКИ СЕМЕСТАР V
Задолжителни предмети
Планирање и управување на товарниот транспорт
Теорија на сообраќајни токови и капацитет на патни сообраќајници
Организација на ЈГПП
Моторни возила
Изборен предмет –ФТН (од Листа 3)
Листа 3: Изборни предмети за V семестaр
 Меѓународен транспорт и шпедиција
 Транспорт и животна средина
 Градежно проектирање на сообраќајни објекти
III ГОДИНА  ЛЕТЕН СЕМЕСТАР VI
Задолжителни предмети
Системи на моторни возила
 Современи транспортни технологии
Техники на управување на сообраќајот
Изборен предмет –ФТН (од Листа 4)
 Изборен предмет – УМТ
Практична настава
Листа 4: Изборни предмети за VI семестaр
Безбедносни системи на управување  SMS
Транспортна економика
Урбани транспортни системи
IV ГОДИНА 

 ЗИМСКИ СЕМЕСТАР VII

Задолжителни предмети
Изборен предмет –ФТН(од Листа 5)
Изборен предмет -ФТН(од Листа 5)
Изборен предмет -ФТН(од Листа 5)
Изборен предмет – УМТ
Изборен предмет – УМТ
Листа 5: Изборни предмети за VII семестaр
Вреднување на патна мрежа
Техничка експлоатација на моторни возила
Анализа на сообраќајни незгоди
Теорија на движење на моторни возила
Вреднување на влијанија на сооб. врз жив. средина
Основи на управување и контрола на сообраќајот
Сообраќајна политика
Интегрален транспорт
 Современ индустриски менаџмент
Урбана логистика
IVГОДИНА 

ЛЕТЕН СЕМЕСТАР VIII

Задолжителни предмети
Изборен предмет -ФТН(од Листа 6)
Изборен предмет -ФТН(од Листа 6)
Изборен предмет -ФТН(од Листа 6)
Изборен предмет – УМТ
Практична настава
Дипломска работа
 

Листа 6: Изборни предмети за VIII семестaр

Моделирањеи симулации
Планирање на ЈГП
Планирање на сообраќајот
Одржување на моторни возила
Експертиза на сообраќајни незгоди
Маркетинг во сообраќајот
Софт. пакети во теорија на сообраќајни токови
Испитување на моторнивозила
Превенција на сообраќајни незгоди

Додипломски студии

Студиска програма Мехатроника
Циклус Прв
Опис на студиска програма Мехатрониката е проучување на механичките системи и често прецизни механички системи, и  електронските системи поврзани на начин што се следат со користење на електронски и електромеханички компоненти соодветно што се следат и контролираат преку употреба на компјутерски системи.
ECTS кредити 180
Добиена титула по дипломирањето

 

Bachelor по мехатроника
Листа на предмети
I ГОДИНА

ЗИМСКИ СЕМЕСТАР I

Задолжителни предмети
Mатематика I
  Инженерска физика
Инжинерски материјали
Основи на електротехника I
Изборни предмети
Технички англиски јазик I
Информатичка технологија- напредни вештини
CAD-Техничко цртање со комјутер
I ГОДИНА

ЛЕТЕН СЕМЕСТАР II

Задолжителни предмети
Математика II
Материјали во мехатроника
Статика и отпорност на материјалите
3 D инженерство
Изборни предмети
Основи на електротехника  II
Технички англиски јазик II
Компјутерско инѓенерство
II ГОДИНА

ЗИМСКИ СЕМЕСТАР III

Задолжителни предмети
Електрични мерења
Основи на програмирања
Кинетика и кинематика
Дигитална техника
Изборни предмети
Математика  III
Техника на микрокомпјутерите
Основи на податоци –Access
Основи на прецизна механика
Предмет од општата листа на Факултетот
II ГОДИНА

ЛЕТЕН СЕМЕСТАР IV

Задолжителни предмети
Производна технологија во мехатроника I
Инжинерство на софтвер
Машински елементи  и конструкции
Машинско производство
Изборни предмети
Заварување и сродни постапки
Сензори и актуатори
Испитување и контрола на производи
Термодинамика и термотекничи уреди
Предмет од општата листа на Факултетот
 

III ГОДИНА

ЗИМСКИ СЕМЕСТАР V

Задолжителни предмети
Oсцилации
Производно технологија во мехатроника II
Техничка регулација
Електрични кола
Изборни предмети
Рициклирање на материалите
MEMS системи
Ориентираниот развој на софтверот
Предмет од општата листа на Факултетот
III ГОДИНА

ЛЕТЕН СЕМЕСТАР VI

Задолжителни предемти
Контрола на процеси
Енергија, извори на енергија
Стручна пракса
Дипломска работа
Изборни предмети
Инженерство на средина
Човек-машина
Менаџирање на квалитетот на производство
Предмет од општата листа на Факултетот

amasya-teknik-bilimler_myo650

Факултет за технички науки нуди длабоко познавање-тесно поврзано со современите трендови во индустријата и технологијата. Студиските програми на факултетот и предавања им овозможи на студентите да се здобијат со вештини, знаење и компетенции кои ќе им донесе до врвот на модерната индустрија.