Fakulteti i Shkencave Teknike

Studime deridiplomike

Programi Studimor Sistemet Elektroenergjitike
Cikli Cikli i parë studimor katërvjecar
Përshkrim i programit studimor Programi është i përqendruar për të siguruar njohuri moderne nga sistemet e energjisë elektrike në inxhinieri dhe fusha të ngjashme, të nevojshme për specialistët që zhvillojnë sisteme moderne të energjisë elektrike, për të zhvilluar aftësinë për ti aplikuar njohuritë profesionale.
Kredi ECTS 240 kredi ECTS
Titulli që fitohet pas diplomimit Elektroinxhinier i diplomuar
Lista e lëndëve Semestri 1
Matematika 1

Fizikë 1

Bazat e Inxhinierisë elektrike 1

Programim dhe algoritme 1

Lëndë zgjedhore

Semestri 2
Matematika 2

Fizikë 2

Bazat e Inxhinierisë elektrike 2

Programimi dhe algoritme2

strukturë me programim

Lëndë zgjedhore

Semestri 3
Matematika 3

Matjet në inxhinieri elektrike

ajrore dhe linjat kabllore

Teoria e qarqeve elektrike

Lëndë zgjedhore

Semestri 4
Makina elektrike dhe transformatorët

Rrjetet elektrike

Kompjutor  mbështetur me projektimin e instalimeve elektrike

Lëndë zgjedhore1

Lëndë zgjedhore2

Semestri 5
Rrjete të larta dhe sistemet

Sistemeve të shpërndara

Teknologjia për tensionit  të lartë 1

Lëndë zgjedhore

Semestri 6
Metodat kompjuterike për analizimin e mënyrave të palëvizshme në EPS

Teknologjia  për tension të lartë 2

Tregu i energjisë elektrike

Lëndë zgjedhore1

Lëndë zgjedhore2

Semestri 7
Mënyrat e funksionimit të sistemit të energjisë

Menaxhimi dhe dërgimet në sistemin e energjisë elektrike

Lëndë zgjedhore1

Lëndë zgjedhore2

Semestri 8
Sisteme teknike të menaxhimit

Punim diplome

Lëndë zgjedhore 1

Lëndë zgjedhore 2

Studime deridiplomike

Programi studimor INXHINIERIA EKONOMIKE
Cikli I parë
Përshkrim i programit studimor Inxhinieria ekonomike është një fushë e specializuar që përfshirë njohuri të inxhinierisë dhe bazës së mikro-ekonomisë. Funksioni i saj kryesor është për të lehtësuar vendimmarrjen e bazuar në krahasimin ekonomik të alternativave të ndryshme teknologjike për investime.
Kredi ECTS 180
Titulli që fitohet pas diplomimit Bachelor për Inxhinieri ekonomike
Lista e lëndëve
VITI  I

SEMESTRI DIMËROR I

Lëndët obligative
Matematika I
Fizika inxhinierike
Materialet inxhinierike I
Kimia inxhinierike
Gjuhë angleze teknike I
Lëndët zgjedhore
Teknologjia informative- shkathtësi të avancuara
Problemet ekonomike me Excel
Materialet polimere
VITI I

SEMESTRI VEROR II

Lëndët obligative
Matematika II
Bazat e ekomomisë
Materialet inxhinierike II
Gjuhë angleze teknike II
Lëndët zgjedhore
Vizatim teknik dhe grafika kompjuterike
Kimia fizike
Bazat e të dhënvae- ACCESS
Lëndë nga lista e përgjithshme e fakultetit
 

VITI II

SEMESTRI DIMËROR III

Lëndët obligative
Mekanika teknike
Bazat e elektroteknikës
Informatika për ekonomista
Statistika
Lëndët zgjedhore
Pregaditja e lëndëve të para
Ekonomia e ndërmarrjes
Zhvillimi i produkteve të reja
Lëndë nga lista e përgjithshme e fakultetit
VITI II

SEMESTRI VEROR IV

Lëndët obligative
Termodinamika
Elementete makinerike dhe konstrukcionet
Mbrojtja e mjedisit jetësor
Teknologjia e prodhimit I
Lëndët zgjedhore
Bazat e kontabilitetit me bilans
Korozioni dhe mbrojtja
Logjistika afariste
Lëndë nga lista e përgjithshme e fakultetit
VITI III

SEMESTRI DIMËROR V

Lëndët obligative
Energjia, burimet e energjisë
Teknologjia e prodhimit I
Menaxhimi i ndërmarrjeve industriale
Automatizimi i proceseve të prodhimit
Lëndët zgjedhore
Biznes ndërkombëtar
Testimi dhe kontrolli i prodhimeve
 Mbrojtja e ujrave
Lëndë nga lista e përgjithshme e fakultetit
VITI III

SEMESTRI VEROR VI

Lëndët obligative
Menaxhimi i mjedisit jetësor
Marketingu dhe analiza e tregut
Praktika profesionale
Punimi i diplomës
Lëndët zgjedhore
Menaxhimi me mbeturinat
Menaxhimi i kualitetit të prodhimit
Menaxhimi i tërësishëm i kualitetit të prodhimit

Studime deridiplomike

Programi Studimor Inxhineri makinerike dhe menaxhment
Cikli Cikli i parë studimor katërvjecar
Përshkrim i programit studimor Qëllimi i Programit të Inxhinieris makinerike dhe menaxhmentit paraqet bazën teknike të ndërtimit dhe prodhimit të makinave, pajisjeve, mjeteve dhe veglave të ndryshme, të cilat përdorën në të gjitha degët e ekonomisë, industrisë, xehetarisë, energjetikës, bujqësisë, transportit, etj.
Kredi ECTS 240 kredi ECTS
Titulli që fitohet pas diplomimit Inxhinier i diplomuar në inxhinieri makinerie dhe menaxhment
Lista e lëndëve Semestri 1

Matematika 1,

Statika,

Materiale makinerie,

Lëndë zgjedhore1,

Lëndë zgjedhore2

Semestri 2

Matematika 2,

Fortësia e materialeve, Materiale makinerie 2,

Lëndë zgjedhore1,

Lëndë zgjedhore2

Semestri 3

Algjebër lineare, Kinematika dhe dinamika,

Përbërësit mekanik, Teknologjive të prodhimit,

Parimet e Menaxhimit,

Lëndë zgjedhore

Semestri 4

Konstruktime, Termodinamika,

Mekanika e fluideve,

Lëndë zgjedhore 1,

Lëndë zgjedhore2

Semestri 5

Sistemet e Menaxhimit, Ndërtimi dhe integrimi,

Transmetimet mekanike,

Makina hidraulike,

Lëndë zgjedhore

Semestri 6

Metoda për përpunimin e formës,

Menaxhimi numerik me CAD/CAM,

Motorë me nxemje,

Lëndë zgjedhore

Semestri 7

Meteorologji dhe sisteme matëse,

Inxhinieri e mbështetor me anë të kompjutorëve,

Inxhinieri ekonomike,

Lëndë zgjedhore

Semestri 8

Sisteme teknologjike dhe mirëmbajtje,

Menaxhment dhe kontrollim cilësie,

Punim diplome,

Lëndë zgjedhore 1,

Lëndë zgjedhore2

 

Studime deridiplomike

Programi Studimor INXHINIERIA E TRANSPORTIT DHE KOMUNIKACIONIT
Cikli Cikli i parë studimor katërvjecar
Përshkrim i programit studimor Infrastruktura, organizimi dhe udhëheqja e komunikacionit, respektivisht lidhja funksionale e infrastrukturës së komunikacionit janë parakushte për zhvillim ekonomik. Qarkullimet bashkëkohore të mallrave dhe njerëzve kërkojnë kombinimin e të gjitha degëve të transportit dhe infrastrukturë të zhvilluar dhe funksionale të komunikacionit.
Kredi ECTS 240
Titulli që fitohet pas diplomimit Inxhinier i diplomuar për inxhinieri komunikacioni – transporti/komunikacioni rrugor.
Lista e lëndëve  

VITI I

  SEMESTRI DIMËROR I

Lëndët obligative
Matematika 1
Gjeometria deskriptive dhe vizatim teknik me CAD
Mekanika teknike
Fizika
Bazat e inxhinierisë së komunikacionit
VITI I    

 SEMESTRI VEROR II

Lëndët obligative
Matematika 2
Elektroteknikë
Gjuhë angleze
Hyrje në programim
Urbanizmi dhe planifikimi hapsinor
Mësim praktikë
VITI II   

 SEMESTRI DIMËROR III 

Lëndët obligative
Probabiliteti dhe statistika në komunikacion
Mbledhja dhe analiza e të dhënave  të  transportit
Logjistika e transportit
Lëndë zgjedhore – FSHT (Lista 1)
Lëndë zgjedhore – FSHT (Lista 1)
Lista 1: Lëndët zgjedhore për semestrin e  III
E drejta e komunikacionit dhe transportit
Psikologjia e komunikacionit
Proceset ringarkuese
Elektronika për inxhinierët e komunikacionit
Softver aplikativ
VITI II  

  SEMESTRI VEROR IV

Lëndët obligative
  Siguria në komunikacion
 Bazat e inxhinierisë rrugore
Ekonomika e sistemeve të komunikacionit
Kërkime operacionale
Lëndë zgjedhore – FSHT (Lista 2)
Mësim praktikë
Lista 2: Lëndët zgjedhore për semestrin e  IV
Standardet për identifikimin e mallrit në transport
Modelet e sjelljes së pjesëmarrësve në komunikacion
Eurointegrimet në komunikacion
Bazat e gjeodezisë
VITI III  

  SEMESTRI DIMËROR V

Lëndët obligative
Planifikimi dhe menaxhimi i transportit të mallrave
Teoria e flukseve të komunikacionit dhe kapaciteti i rrugëve
Organizimi i  TPUP
Automjetet motorike
Lëndë zgjedhore – FSHT (Lista 3)
Lista 3: Lëndët zgjedhore për semestrin e  V
 Transporti ndërkombëtar dhe shpedicioni
 Transporti dhe mjedisi jetësor
 Projektimi ndërtimor i objekteve të komunikacionit
VITI III   

SEMESTRI VEROR VI

Lëndët obligative
Sistemet e automjeteve motorike
 Teknologjitë bashkëkohore të transportit
 Teknika e menaxhimit të komunikacionit
 Lëndë zgjedhore – FSHT (Lista 4)
 Lëndë zgjedhore – UNT
Mësim praktikë
Lista 4: Lëndët zgjedhore për semestrin e  VI
Sistemet e sigurisë të drejtimit SMS
Ekonomika transportuese
Sistemet e transportit urban
VITI IV  

  SEMESTRI DIMËROR VII

Lëndët obligative
Lëndë zgjedhore – FSHT (Lista 5)
Lëndë zgjedhore – FSHT (Lista 5)
Lëndë zgjedhore – FSHT (Lista 5)
Lëndë zgjedhore – UNT
Lëndë zgjedhore – UNT
Lista 5: Lëndët zgjedhore për semestrin e  VII
Vlerësimi i rrjetit rrugor
Ekspoloatimi teknik i automjeteve
Analiza e aksidenteve në komunikacion
Teoria e lëvizjes së automjeteve
Vlerësimi i ndikimit të komunkacionit mbi mjedisin jetësor
Bazat e menaxhimit dhe kontrollit të komunikacionit
Politika e komunikacionit
Transporti i integruar
 Menaxhmenti industrial bashkëkohor
Logjistika urbane
VITIT I

SEMESTRI VEROR VIII

Lëndët obligative
Lëndë zgjedhore – FSHT (Lista 6)
Lëndë zgjedhore – FSHT (Lista 6)
Lëndë zgjedhore – FSHT (Lista 6)
Lëndë zgjedhore – UNT
Mësim praktikë
Punimi i diplomës
 

Lista 6: Lëndët zgjedhore për semestrin e  VIII

Modelimi dhe simulimi
Planifikimi i TUP
Planifikimi i komunikacionit
Mirëmbajtja e automjeteve motorike
Ekspertiza e aksidenteve të komunikacionit
Marketingu në komunikacion
Paketa softverike në teorinë e qarkullimit të komunikacionit
Ekzaminimi i automjeteve
Parandalimi i aksidenteve të komunikacion

Studime deridiplomike

Programi studimor MEKATRONIKA
Cikli Parë
Përshkrim i programit studimor Mekatronika është studim i sistemeve mekanike dhe shpesh i sistemeve mekanike precize, dhe sistemeve elektronike të ndërlidhura në një mënyrë që monitorohen duke përdorur komponente elektronike dhe elektro-mekanike adekuate që monitorohen dhe kontrollohen përmes përdorimit të sistemeve kompjuterike.
Kredi ECTS 180
Titulli që fitohet pas diplomimit Bachelor për mekatronikë
Lista e lëndëve
VITI I

SEMESTRI DIMËROR  I

Lëndët obligative
Matematika I
  Fizika inxhinierike
Materialet inxhinierike
Bazat e elektroteknikës I
 Lëndët zgjedhore
Gjuhë angleze teknike I
Teknologjia informative- shkathtësitë e avacuara
CAD- Vizatim teknik me kompjuter
VITI I

SEMESTRI VEROR II

Lëndët obligative
Matematika II
Materialet në mekatronikë
Statika dhe rezistenca e materialeve
3 D inxhinieria
Lëndët zgjedhore
Bazat e elektroteknikës II
Gjuhë angleze teknike II
Inxhinieria kompjuterike
VITI II

SEMESTRI DIMËROR  III

Lëndët obligative
Matjet elektrike
Bazat e programimit
Kinetika dhe kinematika
Teknika digjitale
Lëndët zgjedhore
Matematika  III
Teknika e mikrokompjuterave
Baza e të dhënave– Access
Bazat e mekanikës precize
Lëndë nga lista e përgjithshme e fakultetit
VITI II

SEMESTRI VEROR IV

Lëndët obligative
Teknologjia prodhuese në mekatronikën I
Inxhinieria e softverit
Komponentet makinerike dhe konstrukcioni
Prodhimtaria makinerike
Lëndët zgjedhore
Saldimi dhe veprimet e përafërta
Senzorët dhe aktuatorët
Testimi dhe kontrolli i produkteve
Termodinamika dhe pajisjet termoteknike
Lëndë nga lista e përgjithshme e fakultetit
 

VITI III

SEMESTRI DIMËROR V

Lëndët obligative
Oscilimet
Teknologjia prodhuese në Mekatronikën II
Rregullimi teknik
Qarqet elektrike
Lëndët zgjedhore
Riciklimi i materialeve
Sistemet MEMS
Zhvillimi i orientuar i softverit
Lëndë nga lista e përgjithshme e fakultetit
VITI III

SEMESTRI VEROR VI

Lëndët obligative
Kontrolli i proceseve
Energjia, burimet e energjisë
Praktika profesionale
Punimi i diplomës
Lëndët zgjedhore
Inxhinieria e mjedisit
Njeri- makinë
Menaxhimi i kualitetit të prodhimit
Lëndë nga lista e përgjithshme e fakultetit

amasya-teknik-bilimler_myo650

Fakulteti i shkencave teknike  bashkon disa fusha tё inxhinierisё dhe teknologjisё informative pёr tё gjetur kёshtu zgjidhje inovative dhe kreative nё konstruktimin, dizajnimin, modifikimin, instalimin, mirёmbajtjen, testimin, operimin dhe prodhimin e prodhimeve tё ndryshme.