Јавни одбрани

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Во петок, 09.10.2020 година, со почеток во 12:00 часот во сала број Б/ИТ на Факултетот за Технолошки Науки, ќе се одржи јавна одбрана на дипломскиот труд со наслов „Испитување на квалитетот на воздухот во Р. Северна Македонија“ од кандидатот Јелена Момчиловиќ.
Факултетот за Технолошки Науки – Скопје.

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Во среда, 25.02.2020 година со почеток во 11:00 часот, во предавална 308 во просториите на Факултетот за технички науки, ќе се одржи јавната одбрана на магистерскиот труд на кандидатот Абдула Зибери на тема „Планирање на трошоци, со посебен акцент кон пресметка на квалитетните трошоци и трошоците за постигнување на квалитетот во современите компании“.
Скопје, 18.02.2020 година, oд Факултетот за технички науки – Скопје.

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Во среда, 22.01.2020 година со почеток во 11:00 часот, во предавална 308 во просториите на Факултетот за технички науки, ќе се одржи јавната одбрана на магистерскиот труд на кандидатот Онур Бекири на тема „Анализа на применети стратегии во основата и развојот на новиот продукт од продуктивните компании во Северна Македонија“.
Скопје, 14.01.2020 година, oд Факултетот за технички науки – Скопје.