Studime Pasdimplomike


 

Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës

Arkitekturë dhe Dizajn Ndërtimtari – Konstruktiv


Fakulteti i Shkencave të Informatikës

Informatikë Informatikë-Mësimdhënie Inxhinieri Softuerike e Aplikuar


Fakulteti i Shkencave Teknike

Inxhinieri e komunikacionit dhe transportit •Inxhinieri e komunikacionit dhe transportit (1 vjeçar)Inxhinieri e komunikacionit dhe transportit (2 vjeçar) Inxhinieri ekonomike dhe menaxhment


Fakulteti i Shkencave Sociale

Politikё dhe Punё Sociale Studime Europiane dhe mardhënie ndërkombëtare Media dhe Komunikimi Ndërkulturor Sport dhe Shkenca Sportive


Fakulteti i Shkencave Teknologjike

Teknologji Ushqimore