Fakulteti: Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
Drejtimi: Ndërtimtari – Konstruktiv
Cikli i studimeve: Cikli i dytë
Kredi ECTS: 120

 

Programi ynë i Master-it zgjat dy vite shkollore, respektivisht 4 semestra. Të drejtë regjistrimi në këtë cikël kanë vetëm studentët me gradën “Bachelor të Ndërtimtarisë”.  Gjithashtu, për vijim të studimeve Master në Fakultetin tonë është e domosdoshme njohja e gjuhës Angleze.

Studentët që do të fitojnë gradën inxhinierike “Master i Ndërtimtarisë / konstruksione” do të jenë të kualifikuar të realizojnë në mënyrë të pavarur aktiviteteve të ndryshme inxhinierike nga fusha e Ndërtimtarisë, si:

  • Projektimin, analizën, dizajnin dhe dokumentimin e projekteve të ndryshme ndërtimore të kategorisë së dytë dhe të tretë, në përputhje me standardet lokale dhe Evropiane për stabilitet dhe siguri të objekteve inxhinierike.
  • Mbikëqyrjen dhe menaxhimin e punëve ndërtimore në punishte në përputhje me standardet lokale dhe Evropiane të sigurisë së punëve ndërtimore në punishte.
  • Menaxhimin e fazave të ndryshme projektuese të konstruksioneve ndërtimore
  • Bashkëpunim efektiv dhe efikas me grupe profesionistësh në zyre apo punishte

ndertimtari - master - sq-1