Fakulteti: Shkencat e Informatikës

Drejtimi: Informatikë

Cikli i studimeve: Cikli i dytë

Kredi ECTS: 60

Informatike master