Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Media dhe Komunikimi Ndërkulturor
Cikli i studimeve: Cikli i dytë
Kredi ECTS: 60

media