Studime Pasdimplomike


Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës

Arkitekturë dhe Dizajn
Ndërtimtari – Konstruktiv


Fakulteti i Shkencave të Informatikës

Informatikë
Informatikë-Mësimdhënie
Inxhinieri Softuerike e Aplikuar


Fakulteti i Shkencave Teknike

Inxhinieri e komunikacionit dhe transportit
Inxhinieri e komunikacionit dhe transportit (1 vjeçar)
Inxhinieri e komunikacionit dhe transportit (2 vjeçar)
Inxhinieri ekonomike dhe menaxhment


Fakulteti i Shkencave Sociale

Politikё dhe Punё Sociale
Studime Europiane dhe mardhënie ndërkombëtare
Media dhe Komunikimi Ndërkulturor
Sport dhe Shkenca Sportive


Fakulteti i Shkencave Teknologjike

Teknologji Ushqimore