Fakulteti: Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
Drejtimi: Arkitekturë dhe Dizajn
Cikli i studimeve: Cikli i dytë
Kredi ECTS: 120

Profili i arsimimit në këtë program është Master i Shkencave  në Arkitekturë – arkitekt i përgjithshëm. Ky profil interdisciplinar përmbledh më vete shkencat teknike, shkencat sociale, teknologjinë dhe artet kreative, dhe rezulton në krijimin e ekspertizës për menaxhim dhe projektim të hapësirës ose ndërtesës. Zhvillimi i aftësive për analizë, sintezë, gjetje të zgjidhjeve dhe vlerësim të pasojave. Zhvillimi i aftësive për veprim të pavarur në punën profesionale për kualifikimin.

arktekture dhe dizajn - master - sq