Inxhinieri Softuerike e Aplikuar

Inxhinieri Softuerike e Aplikuar

Cikli i studimeve: Cikli i dytë

Fakulteti: Shkencat e Informatikës

 

Programi studimor dhe përshkrimi i tij

 

Inxhinieri Softuerike e Aplikuar  (2 vite, 120 ECTS)

 

 

Programi studimor Inxhinieri Softuerike e Aplikuar paraqet studime Master (të ciklit të dytë) të fokusuara në shkathtësitë akademike hulumtuese dhe në aftësitë praktike përmes lëndëve zgjedhore, që janë vendosur në lidhje të ngushtë me industrinë, përderisa lëndët kryesore përfshijnë aktivitete të tilla si analiza, zhvillimi i të kuptuarit, gjenerimi i algoritmeve, verifikimi i kërkesave të algoritmeve duke përfshirë saktësinë, kërkesën e resurseve dhe implementimin e tyre.

 

 

Qëllimi i programit studimor Studimet Master të Inxhinierisë Softuerike të aplikuar do të ofrojnë staf të trajnuar për nevojat profesionale dhe specifike të industrisë së TI, programimit, projektimit dhe mirëmbajtjes së softuerit, implementimit, projektimit dhe mirëmbajtjes së sistemeve të ndryshme softuerike dhe integrimin e tyre.

Arsyeja për futjen e një programi studimor si Programimi i Aplikuar rrjedh nga tendencat moderne të informatikës globale që imponojnë nevojën e stafit të arsimuar të aftë për të pranuar sfidat e teknologjive të reja.  Në këtë drejtim, studentët trajnohen për projektimin, programimin, implementimin dhe testimin e komponentave softuerike kompjuterike që shfrytëzohen për përpunimin e informatave, komunikimin dhe ruajtjen e tyre – që përfshihen në sisteme më të mëdha inxhinierike –  duke iu mundësuar studentëve të fitojnë njohuri specifike dhe të zbatueshme dhe një nivel të lartë të kuptimit të një sërë çështjesh në fushën e programimit të aplikuar.

Qëllimet për të ardhmen Hartimi i një programi (kurrikule) modern në përputhje me kërkesat e industrisë në Maqedoni dhe harmonizimi me trendet aktuale të 100 universiteteve më të mira sipas listës së Shangait. Gjithashtu, të merret në konsideratë perspektiva globale, si dhe trendet evropiane dhe kërkesat e ekonomisë.

Të përfshihet puna e detyrueshme praktike që do të vlerësohet nëpërmjet ECTS.

Cikli Cikli i dyte i studimeve univerzitare

Master

ECTS kredi 120
Vite studimi 2
Titulli i fituar pas mbarimit Ne gjuhen Shqipe: Magjister i Shkencave i diplomuar në inxhinerine softuerike te aplaikuar

Ne gjuhenMaqedone: Магистер по применето софтерско инженерство

Ne gjuhen Angleze: Master of Science  in Applied Software engineering

Universiteti “Nënë Tereza” – Shkup

Fakulteti i Shkencave të Informatikës

PROGRAMI STUDIMOR: Inxhinieri Softuerike e Aplikuar

CIKLI I DYTË I STUDIMEVE

Pasqyrë e përfaqësimit të lëndëve sipas semestrave

 

 

 

 

 

 

 

 

Semesteri Numri i lëndëve obligative Numri i lëndëve zgjedhore të fakultetit Numri I lëndëve zgjedhore të universitetit Numri i përgjithshëm i lëndëve
I 3 0 2 5
II 3 1 2 6
III 5 1 0 6
IV 3 2 0 5
Gjithsej 14/22=0,636 4/22=0.181 4/22=0,181 22
(63.6 %) (18.18 %) (18.18%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERZITETI “NENE TEREZA” – SHKUP

 

Fakulteti i Shkencave të Informatikës

 

 

Përshkrimi i programit studimor

 

INXHINIERI SOFTUERIKE E APLIKUAR

 

 

Studime të ciklit të dytë  (2 vite, 120 ECTS kredi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurrikula dhe programi i ciklit të dytë të studimeve në degën “Inxhinieri Softuerike e Aplikuar”, Fakulteti i Shkencave të Informatikës – UNIVERSITETI “NËNË TEREZA” – SHKUP

 

 

 

Kodi

 

Lëndët

 

Orët

Kontakt orët Gjithsej orë angazhimi Kreditë
Lëndët obligative 11 + 8 315 720 30
FIP7O1 Metodologjia e hulumtimit 3 + 2 75 180 6
FIP 7O2 Inxhinieria Softuerike e aplikuar 3 + 2 75 180 6
FIP 7O3 Algoritme të avancuara dhe struktura e të dhënave 2 + 2 60 180 6
FIP 7O4 Punë praktike seminarike 2 + 3 60 180 6
Lëndë zgjedhore nga Lista 1 2 + 2 60 180 6
Lista e lëndëve zgjedhore 1                          2 + 2 60 180 6
FIP 7Z1 Dizajn i orientuar në objekte 2 + 2 60 180 6
FIP 7Z2 Depo e të dhënave dhe përpunimi analitik 2 + 2 60 180 6
GJITHSEJ 14 + 9 = 21 315 900 30

 

 

 

Kodi  

LËNDËT

 

Orët

Kontakt orët Gjithsej orë angazhimi  

Kreditë

Lëndët obligative 9 + 5 210 600 30
FIP 8O1 Bazat e të dhënave të avancuara 3 + 2 75 180 6
FIP 8O2 Testimi softuerik i avancuar 3 + 2 75 180 6
FIP 8O3 Ndërfaqja njeri-kompjuter 3 + 1 60 180 6
Lëndë zgjedhore nga Lista 2 2 + 2 60 180 6
Lëndë zgjedhore universitare 2 + 1 45 120 4
Mësim praktik (i detyrueshem) 2 + 1 45 120 2
Lista e lëdëve zgjedhore   2                           2 + 2 60 180 6
FIP 8Z1 Programim i aplikuar në pajisjet e lëvizshme 2 + 2 60 180 6
FIP 8Z2 Teknologjitë semantike 2 + 2 60 180 6
Lëndë zgjedhore nga lista universitare 2 + 1 45 120 4
Mësim praktik (i detyrueshëm) 2 + 0 60 60 2
GJITHSEJ 14 + 7 = 21 315 900 30

 

 

Kodi  

LËNDËT

 

Orët

Kontakt orët Gjithsej orë angazhimi  

Kreditë

Lëndët obligative 9 + 5 210 600 30
FIP 9O1 Inxhinieri e aplikuar e rrjetit 3 + 2 75 180 6
FIP 9O2 Programim i aplikuar i rrjetit 3 + 2 75 180 6
FIP 9O3 Arkitektura softuerike e orientuar në shërbime 3 + 1 60 180 6
FIP 9O4 Menaxhimi i projekteve softuerike 2 + 2 60 180 6
Lëndë zgjedhore nga  Lista 3 2 + 2 60 180 6
Lista e lëndëve zgjedhore  3                     2 + 2 60 180 6
FIP 9Z1 Programim në Cloud 2 + 2 60 180 6
FIP 9Z2 Inteligjencë artificiale e aplikuar 2 + 2 60 180 6
FIP 9Z3 Praktikat e Aplikuara të Inxhinierisë 2 + 2 60 180 6
GJITHSEJ 13 + 8 = 21 315 900 30

 

Kodi  

Lëndët

 

Orët

Kontakt orët Gjithsej orë angazhimi  

Kreditë

Lëndët obligative 2 + 0 1 80 180 2
FIP10O1 Mësim praktik (i detyruar) 2 + 0 180 180 2
         Tema e Masterit 3 + 4 45 180 12
Lëndë zgjedhore nga Lista 6 2 + 2 45 180 6
Lëndë zgjedhore nga  Lista 6 2 + 2 45 180 6
Lëndë zgjedhore universitare 2 + 1 45 120 4

 

 

Litsa e lëndëve zgjedhore 6   2 + 2 90 300 10
FIP 10Z1 Menaxhimi i sistemeve të informacionit 2 + 2 45 150 6
FIP 10Z2 Të menduarit e dizajnit për inovacion në biznes 2 + 2 45 150 6
FIP 10Z3 Big Data 2 + 2 45 150 6
FIP 10Z4 Projekt softuerik me zbatim individual 2 + 2 45 150 6
FIP 10Z0 Tema e masterit 3 + 4 45 180 12
Lëndë zgjedhore nga lista universitare 2 + 1 45 120 4
Mësim praktik (i detyrueshëm) 2 + 0 30 120 2
GJITHSEJ 15 + 6 = 21 315 930 30

 

 

 

 

 

 

               Kandidati/ja i(e) cili/cila me sukses do t[i kalojë të gjitha provimet e ciklit të dytë dhe do të përzgjedhi dhe mbrojë me sukses temën e Magjistraturës do të marrë titullin Magjistër i Shkencave i diplomuar në inxhinerinë softuerike të aplikuar.

 

Programi i studimeve të çrregullta realizohet me 50% të kontakt orëve të parapara në programin e studimeve të rregullta. Organizimi i kontakt orëve përshtatet sipas mundësive të studentit dhe zgjat më shumë se programi i studimeve të rregullta, por jo më shumë se 2 vite akademike.

 

Lëndët zgjedhore nga lista e lirë e lëndëve zgjedhore nga njesitë e UNT-së, të cilat mund të zgjedhen nga studentët e programit studimor të Inxhinierisë Softuerike të Aplikuar .

 

 

Lëndët zgjedhore sipas listës së Universitetit
Zgjedhoret Orët Kontakt orët Gjithsej ECTS
1 Hyrje në programim 2 + 1 45 90 4
2 Aftësi të informacionit 2 + 1 45 90 4
3 Aftësi të avancuara të informacionit 2 + 1 45 90 4
4 Teknologjia e Internetit 2 + 1 45 90 4
5 Etika në biznes 2 + 1 45 90 4
6 Ndërmarrësi 2 + 1 45 90 4
7 Kapituj të zgjedhur nga Probabiliteti dhe Statistika 2 + 1 45 90 4
8 Kapituj të zgjedhur nga Fizika 2 + 1 45 90 4
9 Pjesë nga Matematika elementare, të aplikuara në inxhinieri  

2 + 1

 

45

 

90

4
10 Web programimi 2 + 1 45 90 4
11 Matematika numerike me zbatim 2 + 1 45 90 4
12 Ushqim, media dhe shoqëria 2 + 1 45 90 4
13 Hyrje në industrinë e ushqimit 2 + 1 45 90 4
14 Bazat e shkencës së materialeve 2 + 1 45 90 4
15 Kapituj të zgjedhur nga kimia 2 + 1 45 90 4
16 Bazat e burimeve energjetike të rinovueshme 2 + 1 45 90 4
17 Kapituj të zgjedhur nga biologjia 2 + 1 45 90 4
18 Kartografia e përgjithshme 2 + 1 45 90 4
19 Gjeo informatika 2 + 1 45 90 4
20 Menaxhim me resurse njerëzore 2 + 1 45 90 4
21 Arkitektura e kompjuterëve 2 + 1 45 90 4
22 Rregullat e trafikut (komunikacionit) 2 + 1 45 90 4
23 Logjistikat urbane 2 + 1 45 90 4
24 Bazat e ekonomise 2 + 1 45 90 4
25 Bazat e inxhinerisë 2 + 1 45 90 4
26 Gjëra moderne në konstruktim 2 + 1 45 90 4
27 Trende bashkohore në arkitekturë 2 + 1 45 90 4
28 Eko-Arkitekturë dhe Projektim i qëndrueshëm 2 + 1 45 90 4
29 Komunikimi me publikun dhe

arti i të folurit

2 + 1 45 90 4
30 Gazetaria kërkimore 2 + 1 45 90 4
31 Kontradiktat në debatin publik 2 + 1 45 90 4
32 Multikulturalizmi europian 2 + 1 45 90 4
33 Gjuhë angleze për qëllime të veçanta 1 2 + 1 45 90 4
34 Gjuhë angleze për qëllime të veçanta 2 2 + 1 45 90 4
35 Gjuhë rumune për qëllime të veçanta 2 2 + 1 45 90 4
Gjithsej 2 + 1 45 90 4

 

 

Pjesëmarrja e lëndëve zgjedhore  nga Lista e lëndëve të lira zgjedhore në programin studimor Inxhinieri Softuerike e Aplikuar, në përputhje me amandamentet në Ligjin për Arsimin e Lartë (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 25/11) është 10% e numrit të përgjithshëm të lëndëve në programin studimor.

Lëndët zgjedhore nga lista e lirë e lëndëve zgjedhore kanë statusin e lëndëve obligative dhe studentet janë të obliguar t’i përzgjedhin ato.   Përzgjedhja e këtyre lëndëve bëhet sipas vullnetit dhe interesave të studentëve. Përzgjedhja e lëndëve zgjedhore nga lista e lirë e lëndëve bëhet në bazë  të nivelit të avansimit dhe zhvillimit që duan te arrijnë studentët, si pikësznim në karrierën e tyre.