Studime Deridiplomike


 

Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës

Arkitekturë dhe Dizajn Ndërtimtari – Konstruktiv Gjeodezi dhe Gjeoinformatikë


Fakulteti i Shkencave të Informatikës

Informatikë(Shqip ose Anglisht) Informatikë Mësimdhënie Progrmaimi i Aplikuar(3 vjecar)


Fakulteti i Shkencave Teknike

Dogana, shpedicion dhe sigurime Ekonomia e aplikuar (zbatuar) dhe sipërmarrësia Inxhinieri e komunikacionit dhe transportit Inxhineri makinerike dhe menaxhment Inxhinieria pёr mbrojtje tё ambientit tё punёs dhe jetesёs Меkatronikë Menaxhment Industrial Sistemet elektroenergjetike


Fakulteti i Shkencave Sociale

Politikё dhe Punё Sociale •Politikё dhe Punё SocialeGerantologji Studime Ballkanike dhe Euroaziatike Studime Europiane Media dhe Komunikimi Ndërkulturor •KomunikimGazetari Administrata Publike dhe Menaxhimi i Resurseve Humane Sport dhe Shkenca Sportive


Fakulteti i Shkencave Teknologjike

Inxhinjeria e materialeve me Nanoteknologji Teknologji Ushqimore Agroinxhineria Tekstil Dizajni dhe Modelim