Sport dhe Shkenca Sportive

Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Sport dhe Shkenca Sportive
Cikli i studimeve: Cikli i parë
Kredi ECTS: 240sport-1