Politikё dhe Punё Sociale

Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Politikё dhe Punё Sociale
Cikli i studimeve: Cikli i parë
Kredi ECTS: 240

 

pune sociale-1