Studime Ballkanike dhe Euroaziatike

Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Studime Ballkanike dhe Euroaziatike
Cikli i studimeve: Cikli i parë
Kredi ECTS: 240

studime balkanike-1