Informatikë (Shqip ose Anglisht)

Fakulteti: Shkencat e Informatikës

Drejtimi: Informatikë (Shqip ose Anglisht)

Cikli i studimeve: Cikli i parë

Kredi ECTS: 240

Ky program strukturën elementare e ka të bazuar mbi Informatikën e aplikuar dhe ofron mundësinë e pregatitjes së studentëve për një karrierë të bazuar në industri.Të diplomuarit e këtij drejtimi do të kenë fituar njohuri mbi konceptet themelore në fushen  e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, si dhe njohuri të avancuara në dizajnimin dhe zhvillimin e web-it, sistemet e informacionit dhe menaxhimin e tyre, sistemet e shpërndara, dizajnimin dhe implementimin e rrjetave kompjuterike,  krijimin dhe administrimin e bazave të të dhënave, etj.

 Informatike Bachelor
Programi Studimor Informatikë (Shqip ose Anglisht)
Cikli Deridiplomik
Përshkrim i programit studimor Ky program strukturën elementare e ka të bazuar mbi Informatikën e aplikuar dhe ofron mundësinë e pregatitjes së studentëve për një karrierë të bazuar në industri.

Të diplomuarit e këtij drejtimi do të kenë fituar njohuri mbi konceptet themelore në fushen  e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, si dhe njohuri të avancuara në dizajnimin dhe zhvillimin e web-it, sistemet e informacionit dhe menaxhimin e tyre, sistemet e shpërndara, dizajnimin dhe implementimin e rrjetave kompjuterike,  krijimin dhe administrimin e bazave të të dhënave, etj.

Kredi ECTS 240
Titulli që fitohet pas diplomimit Informatikan i diplomuar
Lista e lëndëve

Semestri 1:

Lëndë obligative:

1.       Matematika I

2.       Programim

3.       Teknika Digjitale

Lëndë zgjedhore (zgjidhet një):

1.       Teknologjitë e Internetit

2.       Metodat e shkrimit

Semestri 2:

Lëndë obligative:

1.       Matematika II

2.       Programim i Orientuar në Objekte

3.       Logjika Digjitale

Lëndë zgjedhore (zgjidhet një):

1.       Mësimi në distancë

2.       Elementet elektronike kompjuterike

*Plus një lëndë zgjedhore nga lista Universitare

Semestri 3:

Lëndë obligative:

1.       Algoritme dhe Strukturat e të dhënave

2.       Programimi vizual

3.       Hyrje në arkitekturën kompjuterike

Lëndë zgjedhore (zgjidhen dy):

1.       Algjebra lineare

2.       Matematika diskrete

3.       Bazat e probabilitetit dhe statistikës

4.       Bazat e telekomunikimit

Semestri 4:

Lëndë obligative:

1.       Bazat e të dhënave

2.       Rrjetat kompjuterike

3.       Inxhinieria softuerike

Lëndë zgjedhore (zgjidhen dy):

1.       Teoria e probabilitetit

2.       Transformimet gjeometrike

3.       Strukturat algjebrike

Semestri 5:

Lëndë obligative:

1.       Grafikë dhe vizuelizim

2.       Internet Programim

3.       Sistemet Operative

Lëndë zgjedhore (zgjidhet një):

1.       Algoritmet e avancuara

2.       Hyrje në kriptografi

*Plus një lëndë zgjedhore nga lista Universitare

Semestri 6:

Lëndë obligative:

1.       Sistemet mikrokompjuterike

2.       Sistemet e Informacionit

3.       Menaxhimi i projekteve softuerike

*Plus një lëndë zgjedhore nga lista Universitare

Semestri 7:

Lëndë obligative:

1.       Modelim dhe simulime

2.       Dizajni dhe arkitektura softuerike

3.       Protokolet e rrjetave

Lëndë zgjedhore (zgjidhen dy):

1.       IT infrastruktura

2.       Bazat e kërkimeve operative

3.       Multimedia

4.       Teoria e informatave

Semestri 8:

Lëndë obligative:

1.       Punë praktike

2.       Punimi i diplomës

Lëndë zgjedhore (zgjidhen dy):

1.       Sistemet operative të rrjetave

2.       Bazat e përpunimit të të dhënave (Data Mining)

3.       Inteligjenca artificiale

4.       Teknologjitë e Web-it dhe të Internetit

 

Lista e Lëndëve zgjedhore Universitare:

1.       Gjuhë angleze 1

2.       Gjuhë maqedone 1

3.       Gjuhë shqipe 1

4.       Gjuhë angleze 2

5.       Gjuhë maqedone 2

6.       Gjuhë shqipe 2

7.       Globalizimi dhe komunikimi ndërkulturor

8.       Informatika

9.       Etika

10.   Komunikimi në administratën publike