Informatikë – Mësimdhënie

Informatikë – Mësimdhënie

Cikli i studimeve: Cikli i parë

Fakulteti: Shkencat e Informatikës

 

Programi Studimor Informatikë – Mësimdhënie
Cikli Deridiplomik
Përshkrim i programit studimor Drejtimi i Informatikës Arsimore përveç perfshirjes së koncepteve themelore dhe të avancuara nga fusha e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, synon edhe aftësimin e studentëve në mësimdhënie.

Përfshirja e njohurive mbi metodologjitë e mësimdhënies, do t’i mundësojë të diplomuarve që përveç zhvillimit të karrierës së tyre në industri, të mund të punësohen edhe në botën akademike, duke filluar që nga institucionet e nivelit më të ulët arsimor e deri tek ato më të larta.

Kredi ECTS 240
Titulli që fitohet pas diplomimit Informatikan i diplomuar, drejtimi-Informatika arsimore
Lista e lëndëve

Semestri 1:

Lëndë obligative:

1.       Matematika I

2.       Bazat e Programimit

3.       Elektroteknikë

Lëndë zgjedhore (zgjidhen dy):

1.       Teknologjitë e Internetit

2.       Shkrimi Akademik

3.       Algjebra lineare

4.       Matematika Diskrete

Semestri 2:

Lëndë obligative:

1.       Matematika II

2.       Programim i Orientuar në Objekte

3.       Logjika Digjitale

Lëndë zgjedhore (zgjidhet një):

1.       Elektronikë

2.       Elementet elektronike kompjuterike

*Plus një lëndë zgjedhore nga lista Universitare

 

Semestri 3:

Lëndë obligative:

1.       Algoritme dhe Strukturat e të dhënave

2.       Programimi vizual

3.       Arkitektura kompjuterike

Lëndë zgjedhore (zgjidhen dy):

1.       Probabilitet dhe statistikë

2.       Teoria e Probabilitetit

3.       Bazat e telekomunikimit

4.       Mjetet llogaritëse në inxhinieri

 

Semestri 4:

Lëndë obligative:

1.       Bazat e të dhënave

2.       Rrjetat kompjuterike

3.       Inxhinieria softuerike

Lëndë zgjedhore (zgjidhet një):

1.       Transformimet gjeometrike

2.       Strukturat algjebrike

*Plus një lëndë zgjedhore nga lista Universitare

Semestri 5:

Lëndë obligative:

1.       Grafikë dhe vizuelizim

2.       Internet Programim

3.       Sistemet Operative

Lëndë zgjedhore (zgjidhen dy):

1.       Algoritmet e avancuara

2.       Hyrje në kriptografi

3.       Modelim dhe simulime

4.       Dizajni dhe arkitektura softuerike

5.       Protokolet e rrjetave

6.       IT infrastruktura

7.       Bazat e kërkimeve operative

 

Semestri 6:

Lëndë obligative:

1.       Sistemet mikrokompjuterike

2.       Sistemet e Informacionit

3.       Metodat Numerike

Lëndë zgjedhore:

1.       Multimedia

2.       Bazat e përpunimit të të dhënave (Data Mining)

3.       Teoria e informatave

4.       Sistemet operative të rrjetave

5.       Menaxhimi i projekteve softuerike

*Plus një lëndë zgjedhore nga lista Universitare

Semestri 7:

Lëndë obligative:

1.       Psikologji

2.       Pedagogji

3.       Metodika e mësimit në Matematikë

Lëndë zgjedhore- Grupi 1 (zgjidhet një):

1.       Didaktika

2.       Komunikimi pedagogjik

Lëndë zgjedhore- Grupi 2 (zgjidhet një):

1.       Arsimi inkluziv

2.       Sistemi edukativo-arsimor në Republikën e Maqedonisë

 

Semestri 8:

Lëndë obligative:

1.       Metodika e punës edukativo-arsimore

2.       Metodika e mësimit në Matematikë 2

3.       Pervoja pedagogjike

4.       Punimi i diplomës

Lëndë zgjedhore (zgjidhet një):

1.       Aplikimi i TIK në mësimin e matematikës

2.       Metodologjia e kërkimit në arsim

3.       Planifikim dhe programim i veprës pedagogjike në shkollë