Fakulteti: Shkencat e Informatikës

Drejtimi: Informatikë – Mësimdhënie

Cikli i studimeve: Cikli i parë

Kredi ECTS: 240

 

INFORMATIKE - MESIMDHENIE1-1