Gerantologji

Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Gerantologji
Cikli i studimeve: Cikli i parë
Kredi ECTS: 180

1123