Fakulteti: Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
Drejtimi: Arkitekturë dhe Dizajn
Cikli i studimeve: Cikli i parë
Kredi ECTS: 180

Qëllimi kryesor i ciklit të parë të programit studimor të Arkitekturë dhe Dizajn është aftësimi i studentëve në përmbushjen e përgjegjësive ndaj detyrave të projektimit arkitektural, arkitekturës së brendshme dhe planifikimit urban.

Përvetësimi i metodave dhe procedurave të hulumtimit si dhe zhvillimi i mendimit kritik;

Zhvillimi i shkathtësive komunikuese me theks në komunikimin vizuel dhe  aftësisë përpërdorimin praktik të njohurive;

Zhvillimi i shkathtësive bashkëpunuese dhe punës në ekip, si dhe  zhvillimi i etikës profesionale.

Arkitekture dhe dizajn - sq-1