Komunikim

Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Komunikim
Cikli i studimeve: Cikli i parë
Kredi ECTS: 240

KOMUNIKIM-1