Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Sistemet elektroenergjetike
Cikli i studimeve: Cikli i parë
Kredi ECTS: 240

Sistemet elektroenergjetike-1